Šatičky na míru svatební a společenské šaty | e-shop http://www.satickynamiru.cz/
 
 
pondělí 19. březnaObchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.satickynamiru.cz provozovaném Veronikou Opatřilovou a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího od 1.1. 2014.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se též zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).AKTUÁLNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!!

Kvůli vzrůstajícímu kurzu dolaru vůči koruně, se zvedl dolar o 8Kč od původních cen, které mám u šatů, musím kvůli tomuto navýšit ceny. Momentálně si ke KAŽDÉ PSANÉ CENĚ U ŠATŮ, učtuji ještě navíc 300Kč u šatů ze sekce MEGA AKCE a 500Kč u všech šatů na míru!!! Toto neplatí u šatů ze sekce ŠATY SKLADEM - VÝPRODEJ, tam jsou ceny konečné !!!
Děkuji za pochopení !!!

 

Vymezení smluvních stran

Prodávající je Veronika Opatřilová, Koberovy 95,468 22 Železný Brod, IČ 727 570 43. Prodávající není plátcem DPH.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující, který je buď spotřebitel (každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo podnikatel (za něj se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu a současně kupujícímu zašle platební podmínky.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tím okamžikem stávají součástí kupní smlouvy.

 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu uhrazená částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

V případě, že bude kupní smlouva uzavírána na zboží v ceně vyšší než 2.000,- Kč je podmínkou uzavření smlouvy úhrada nevratné zálohy ve výši 50% kupní ceny.

 

Způsob a cena dopravy

Při platbě přupní ceny.

Osobní odběr není možný. Platbou předem na účet prodávajícího je za poštovné a balné účtována částka 100,- Kč a zboží je následně zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p.

Při zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p., je za poštovné a balné účtována částka 200,- Kč. Toto platí i v případě, že je předem hrazena záloha ve výši 50% kupní ceny.

Při zaslání zboží na Slovensko prostřednictvím České pošty, s.p., je za poštovné a balné účtována částka 400,- Kč (poštovné + 100Kč poplatek banky za převod z cizí měny). Jediným možným způsobem úhrady je platba předem.

 

Dodací lhůty

Zboží se objednává ze zahraničí, kde se šije, proto je nutné počítat s delší dodací lhůtou, která se pohybuje od 4 do 10 týdnů, záleží na náročnosti zpracování. Šaty ze sekce MEGA AKCE jsou dodávány od 2 do 5 týdnů.

Zboží uvedené v sekci ŠATY SKLADEM je odesíláno kupujícímu do 3-5 dnů od objednání či obdržení platby na účet prodávajícího, pokud je vyžadována záloha nebo je zboží hrazeno předem.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje  reklamační řád  prodávajícího.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@satickynamiru.cz a může k tomu použít vzorový formulář,
ke stažení v sekci: Formuláře ke stažení

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tento odstavec se vztahuje na zboží – šaty upravené podle individuálního přání kupujícího, případně ušitých na míru, tedy individuálně podle velikosti konkrétního kupujícího)
   

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení smlouvy v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují dopravce, který provádí doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a tyto náklady jsou mu účtovány dle jeho smlouvy s jejich dodavatelem.

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@satickynamiru.cz případně písemně na adrese provozovny. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Upozornění pro kupující

Fotografie u společenských a svatebních šatů jsou pouze ilustrační.

Tyto šaty se šijí vždy ručně, nikoliv strojově, proto je možné, že se v některých drobných detailech budou lišit (krajka, odstín barvy, zdobení). Rozdíl v barvě může být způsoben i rozlišením a vlastnostmi monitoru kupujícího. Rovněž ve velikosti šatů může být drobná odchylka v řádu několika milimetrů, nejvýše však 1 cm. Téměř všechny šaty mají vlečky, chce-li kupující šaty bez vlečky, musí toto uvést v objednávce.

Šaty jsou vždy dodávány bez spodnice a jakýchkoliv doplňků viditelných na fotografiích (např. bolerka, kabelky, bižuterie, boty, deštníky, závoje atd.).

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014


Nejsem plátce DPH.